Become a member
©Unsplash.com

Bli medlem av Visit Geilo AS

Turisme er den største næringen i Hallingdal. Turismen skaper omtrent 2200 fulltidsstillinger og omsetningen fra turismen i Hallingdal beløper seg til 2,3 miliarder kroner. Hol kommune hadde mer enn 500.000 gjestedøgn i 2018.

Hva er Visit Geilo AS?

Visit Geilo AS er et aktivt og overordnet markedsføringsorgan for destinasjonen Geilo. Visit Geilo AS har som hovedformål å videreutvikle Geilo som helårlig destinasjon, og å profilere og markedsføre Geilo nasjonalt og internasjonalt. Gjennom aktiv tilstedeværelse og påvirkning lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, skal vi sørge for at flere velger å komme til Geilo – hele året.

Visit Geilo AS er en non Profit organisasjon, som ikke skal tjene penger for eierne. Alle midler som investerer gjennom oss, skal gå til å markedsføre Geilo eller videreutviklet Geilo som destinasjon. Vi betrakter å selv som en service virksomhet, og stiller vår kompetanse til rådighet for alle som ønsker å være del av fellesskapet, og bidra til at vi blir enda bedre til å løse oppgavene vi har arbeidet med siden 2012.

Hvem er Visit Geilo AS?

I tillegg til administrasjonen, består Visit Geilo AS av et aktivt og forpliktet styre som representerer bred kompetanse.

Eierskap, medlemmer og finansiering

Selskapet er etablert som et andelsselskap og har rundt 140 andelseiere/medlemsbedrifter som er delt inn i følgende kategorier:

  • Hoteller & Restauranter
  • Aktivitetsleverandører
  • Andre, herunder varehandel, håndverks- og industribedrifter, eiendomsutviklere etc.

Private som offentlige har vært med å sikre selskapets startkapital ved kjøp av aksjer. Som aksjonær er din bedrift sikret stemmerett på generalforsamlingen.

For å sikre midler til fortløpende utvikling og markedsføring av Geilo som turistdestinasjon, er det besluttet at Visit Geilo AS i hovedsak skal finansiert gjennom medlemsbidrag. Betalingsmodellen godkjennes på generalforsamling. Medlemmenes bidrag gjør det mulig for Visit Geilo AS å drive effektiv destinasjonsutvikling, markedsføring og turistinformasjon på vegne av fellesskapet.